logotype
Koncepcja pracy przedszkola PDF Drukuj Email

Miejskie Przedszkole nr 10

im. Janusza Korczaka

w Ciechanowie


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie  - naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN

z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U Nr 168, poz. 1324)

Uchwała Nr 443/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013r w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 10

w Ciechanowie.


ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:


Koncepcja pracy przedszkola opiera się na zasadach pedagogiki korczakowskiej i nastawiona jest na wszechstronny

rozwój dziecka.

Tworząc koncepcję pracy przedszkola uwzględniono również założenia ogólnopolskiego programu

„Optymistyczne Przedszkole”.


O NASZEJ PLACÓWCE


Placówka została powołana decyzją Inspektora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie w dniu 13 lutego 1989 roku.

W dniu 23 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Nr 443/XXXVII/2013 nadano imię Janusza Korczaka.

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu Aleksandrówka. Mieści się w piętrowym budynku na planie litery H.

Otoczone jest dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający

do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.

Od 2002 roku część budynku przedszkola zajmuje Żłobek Miejski.


BAZA PRZEDSZKOLA


Placówka posiada:

● 4 sale dydaktyczne (w tym jedna sala gimnastyczna zaadoptowana na potrzeby zajęć

dydaktycznych) wyposażane w meble i pomoce dydaktyczne;

● salkę do prowadzenia zajęć logopedycznych i języka angielskiego oraz salę

do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych;

● bibliotekę;

● ogród przedszkolny;

● zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.


ZASOBY LUDZKIE


Na dzień 1 stycznia 2014 roku placówka zatrudnia 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin,

1 nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

Kadra pedagogiczna jest: wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, odpowiedzialna

stale podnosząca swoje kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.

Zespół  nauczycieli i instruktorów: logopeda, katechetka, nauczycielka języka angielskiego,

instruktor gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, nauczyciel terapeuta.


IDEAŁ WYCHOWAWCY


1.  Jest radosny, otwarty, zaangażowany w pracę z dziećmi.

2.  Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania, osobą wytrwałą

i konsekwentną w swoim działaniu.

3.  Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, współpracuje z rodzicami w zakresie

ujednolicenia działań wychowawczych.

4.  Wspiera dziecko w momentach trudnych i chwilach sukcesów, odwołując się

do praw dziecka.

5.  To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka.

6.  Dostarcza bogatych przeżyć wiadomości w różnych kontaktach ze środowiskiem

(sztuka, teatr, kino, spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody).

7.  Stwarza warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach.

8. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez

uczestnictwo w kursach i szkoleniach.


WIZJA DZIECKA


Dziecko:

-       ma  poczucie wiary we własne siły i możliwości

-       jest otwarte i tolerancyjne optymistycznie nastawione do świata i ludzi

-       jest świadome swoich uczuć i pragnień

-       wytrwale dąży do wyznaczonego celu

-       ma jasność co do zasad i norm

-       posiada aktywne i twórcze podejście do problemów, umie szukać różnych rozwiązań

-       posiada umiejętności i wiedzę umożliwiające naukę w szkole

-       umie podjąć własne decyzje i jest za nie odpowiedzialne

-       potrafi pracować zespołowo i dzielić się zadaniami

-       szanuje drugiego człowieka


WIZJA PRZEDSZKOLA


1. Zgodnie z założeniami pedagogiki korczakowskiej przedszkole upowszechnia prawa

dziecka, a w szczególności prawo do:

-        szacunku dla wszystkich jego potrzeb

-        nienaruszalności cielesnej

-        poszanowania własności

-        podejmowania decyzji i możliwości wyboru

-        opieki i ochrony

-        partnerskiej rozmowy na każdy temat.

2. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia

mu wszechstronny rozwój osobowości i wyrównuje szanse edukacyjne wszystkich dzieci.

3. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami,

kreatywnego myślenia, działania i przeżywania.

4. Przedszkole umożliwia warunki do poznawania otaczającej rzeczywistości

z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

5. Przedszkole realizuje ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole”,

którego ideą jest życie bogate wewnętrznie przepełnione szeroko pojętym

optymizmem.

6. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

7. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.


MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole:


 1. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 2. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 4. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
 6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

U NAS


 1. Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości.
 2. Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywnością, poszukującą postawą  wobec własnej pracy.
 3. Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.

ZADANIA


 1. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki     w szkole.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na górnej granicy ich możliwości.
 3. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru.
 4. Upowszechnianie pedagogiki korczakowskiej.
 5. Wspomaganie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
 6. 6. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

REALIZUJEMY PROGRAMY:


-          wychowania przedszkolnego

-          adaptacyjny

-          edukacji regionalnej

-          przygotowania do nauki czytania

-          program dodatkowy

-          języka angielskiego

-          profilaktyki pedagogicznej

-          profilaktyki zdrowotnej

-          wychowawczy

-          zajęć dodatkowych


WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 

Komendą Powiatową Policji

Strażą Miejską

Strażą Pożarną

Pocztą Polską

Biblioteką Miejską

Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki

Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej „Studio”

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Państwową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

Miejskimi Przedszkolami i Szkołami Podstawowymi w Ciechanowie

Nadleśnictwem

Mediami (Katolickie Radio Ciechanów, Gazeta Samorządowa, Extra Ciechanów, Tygodnik Ciechanowski,

Ciechanów Inaczej, Ciech Tivi, Ciechanów online)


EWALUACJA PRACY PRZEDSZKOLA


1. Ewaluacja wewnętrzna wszystkich wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego lub innych zagadnień uznanych

przez przedszkole za istotne.

2. Ewaluacja wewnętrzna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r

w sprawie nadzoru pedagogicznego.

3. Analiza raportów, plany naprawcze.


PODSUMOWANIE


Koncepcja pracy przedszkola opiera się na tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę

jego możliwości i potrzeb oraz dostarczaniu bodźców do poznawania świata przez własne doświadczenie

pozwalające na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy nauczycieli, wzajemnej, życzliwej współpracy z rodzicami i środowiskiem

pragniemy sprawić, aby nasi absolwenci bez stresu i obaw wkraczali w progi szkoły.

Parafrazując nasze motto – uczymy, tłumaczymy, pomagamy, aby każde dziecko mogło być dobre. 

 

 

 

Licznik odwiedzin

Dziś2
Wczoraj82
W tygodniu191
Wszystkie104769